معلومات برای تماس

آدرس ما روی نقشه گوگل

آدرس: پل باغ عمومی مقابل محکمه دوم، شهر کابل، افغانستان
شماره تماس: 020-2104644
شماره موبایل: 0799-135050
ادرس ایمیل: info@dmoya.af


فورم تماس

لطفاً فورم ذیل را پر نماید