رياست مصونيت

 

 

گزارش 

ریاست:ریاست مصونیت و آموزش جوانان                                                             میاشتنی/ ماهوار      

 

تاریخ/ نیته :      3  /    9     / 1395                                                                                      درې میاشتنی/ ربعوار 

                                                                                                                                                 کلنی/ سالانه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فعالیت های انجام شده مطابق با پلان، با فیصدي بیشرفت آن:

 1. شناسایی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی موجود در کابل و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور؛
 2. امضاء قرارداد با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای تحصیل در مقطع لیسانس با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی ؛
 3. معرفی حدود پنج­هزار (5000) جوان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد برای تحصیل در مقطع لیسانس در کابل و ولایت­های کشور؛
 4. طراحی و تدوین میکانیزم مناسب به همکاری وزارت تحصیلات عالی کشور در مورد چگونگی معرفی جوانان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد؛
 5. شناسایی مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی موجود در کابل پایتخت و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور؛
 6. امضاء قرارداد با مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی شناسایی شده در کابل و ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای تحصیل در مقطع فوق دیپلوم / چهارده پاس با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی؛
 7. معرفی حدود پنج­هزار (5000) جوان به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد برای تحصیل در مقطع فوق دیپلوم / چهارده پاس در کابل و دیگر ولایت­های کشور
 8. طراحی و تدوین میکانیزم مناسب به همکاری وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کشور در مورد چگونگی معرفی جوانان به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد؛
 9. شناسایی مراکز آموزشی فنی و حرفه­ای خصوصی موجود در کابل پایتخت و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور ؛
 10. امضاء قرارداد با مراکز فنی و حرفه­ای خصوصی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای آموزش دانش فنی و مهارت شغلی با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی؛
 11. معرفی حدود هزار (1000) جوان به مراکز فنی و حرفه­ای خصوصی طرف قرارداد برای یادگیری دانش حرفه­ای و مهارت شغلی در کابل و دیگر ولایت­های کشور؛
 12. طراحی و تدوین میکانیزم مناسب به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی کشور در مورد چگونگی معرفی جوانان به مراکز فنی و حرفه­ای خصوصی طرف قرارداد ؛
 1. شناسایی مراکز تکنالوژی معلوماتی خصوصی موجود در کابل پایتخت و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور؛
 2. امضاء قرارداد با مراکز تکنالوژی معلوماتی خصوصی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای آموزش تکنالوژی جدید با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی؛
 3. معرفی حدود دو هزار (2000) جوان به مراکز تکنالوژی معلوماتی خصوصی طرف قرارداد برای یادگیری تکنالوژی جدید در کابل و دیگر ولایت­های کشور؛
 
 1. طراحی و تدوین میکانیزم مناسب در مورد چگونگی معرفی جوانان به مراکز تکنالوژی معلوماتی خصوصی طرف قرارداد؛
 2. شناسایی نهادهای ورزشی خصوصی موجود در کابل پایتخت و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور؛
 3. امضاء قرارداد با نهادهای ورزشی خصوصی شناسایی شده در کابل پایتخت و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای آموزش ورزش­های رزمی و غیر رزمی با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی؛
 4. معرفی حدود هزار (1000) جوان به نهادهای ورزشی خصوصی طرف قرارداد برای آموزش ورزش­های رزمی و غیر رزمی در کابل و دیگر ولایت­های کشور؛
 5. طراحی و تدوین میکانیزم مناسب به همکاری ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی اُلمپیک کشور در مورد چگونگی معرفی جوانان به نهادهای ورزشی خصوصی طرف قرارداد؛
 1. شناسایی شفاخانه­ها و مؤسسات درمانی خصوصی در کابل پایتخت و سی­وسه (33) ولایت دیگر کشور؛
 2. امضاء موافقت­نامه با شفاخانه­ها و مؤسسات درمانی خصوصی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان بیمار نیازمند به تداوی و معالجه با قبول تخفیف مناسب در هزینه پرداختی؛
 3. معرفی حدود دو هزار (2000) جوان بیمار نیازمند به تداوی به شفاخانه­ها و مؤسسات درمانی خصوصی طرف قرارداد به منظور تداوی و درمان در کابل و دیگر ولایت­های کشور؛
 
 1. طراحی و تدوین میکانیزم قابل سنجش راجع به چگونگی معرفی جوانان بیمار نیازمند به درمان به شفاخانه­ها و مؤسسات درمانی خصوصی طرف قرارداد؛
 2. شناسایی مراکز خصوصی تداوی معتادان در کابل و سی­وسه (33) ولایت دیگر کشور؛
 3. امضاء موافقت­نامه با مراکز خصوصی تداوی معتادان شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان معتاد برای تداوی و درمان به صورت رایگان؛
 4. معرفی حدود هزار و پنج­صد (1500) جوان معتاد به مراکز خصوصی تداوی معتادان طرف قرارداد به منظور تداوی و درمان در کابل و دیگر ولایت­های کشور؛
 5. طراحی و تدوین میکانیزم قابل اندازه گیری راجع به چگونگی معرفی جوانان معتاد به مراکز خصوصی تداوی معتادان طرف قرارداد؛
 6. برگزاری حدود دو (2) سمینار علمی راجع به اضرار و پیامدهای ناگوار اعتیاد با اشتراک عالمان دینی، استادان دانشگاه­ها و متخصصان بخش اعتیاد در کابل پایتخت؛
 7. برگزاری حدود ده (10) کارگاه (ورکشاپ) آموزشی برای جوانان راجع به پیامدهای ناگوار اعتیاد در کابل و نه (9) ولایت دیگر کشور؛
 8. راه اندازی حدود سه (3) با اشتراک نهادهای اجتماعی، فرهنگی و مدنی و جوانان راجع به اضرار اعتیاد در کابل و دو (2) ولایت دیگر کشور؛
 9. راه اندازی حدود دو (2) کنفرانس با اشتراک ملا امامان مساجد و مبلغین حسینیه­ها در مورد تحریم اعتیاد و مواد مخدر در کابل و یک ولایت دیگر کشور؛ 
 10. راه اندازی حدود پنجاه (50) برنامه فرهنگی و تبلیغاتی راجع به تبعات شوم اعتیاد از طریق رسانه­های ارتباط جمعی؛
 11. ثبت حدود دو هزار (2000) شکایت مطرح شده از سوی جوانان در کابل پایتخت و سی­وسه (33) ولایت دیگر کشور؛
 12. طراحی و تدوین میکانیسم دقیق و قابل اندازه گیری به منظور جمع­آوری و ثبت شکایت­های جوانان سراسر کشور؛ 
 13. شناسایی مؤسسات، شرکت­ها، کارخانه­ها، مراکز و مراجع اشتغال­زایی و کاریابی موجود در کابل و دیگر ولایت­های کشور؛
 14. امضاء توافق­نامه با مراکز و مراجع اشتغال­زایی و کاریابی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر استخدام جوانان تحصیل یافته و متخصص بدون شغل در مراجع مذکور؛
 1. طراحی و تدوین میکانیزم قابل سنجش به منظور شناسایی جوانان تحصیل یافته، صاحب مهارت و متخصص فاقد شغل و بیکار در کشور؛
 2. طراحی و تدوین میکانیزم مناسب به منظور معرفی جوانان تحصیل یافته و متخصص بدون شغل و بیکار به مراکز و مراجع اشتغال­زایی و کاریابی؛
 
 1. معرفی جوانان تحصیل یافته و متخصص بی شغل به مراکز و مراجع اشتغال­زایی و کاریابی طرف قرارداد؛
 2. شناسایی مراکز اصلاحی و تربیتی موجود در کابل و سی­وسه (33) دیگر ولایت کشور؛
 3. امضاء قرارداد با مراکز اصلاحی و تربیتی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان متخلف و هنجارگریز به منظور اصلاح و تربیت مجدد آن­ها؛
 4. معرفی جوانان متخلف، هنجارگریز، قانون شکن و یاغی به مراکز اصلاحی و تربیتی طرف قرارداد جهت اصلاح و تربیت مجدد آن­ها؛
 5. طراحی و تدوین میکانیزم قابل اندازه گیری در مورد شناسایی جوانان متخلف و هنجارگریز؛
 6. طراحی و تدوین میکانیزم قابل سنجش در مورد چگونگی معرفی جوانان متخلف و هنجارگریز به مراکز اصلاحی و تربیتی طرف قرارداد؛

دست­آوردها:

 1. فراهم ساختن زمنیه تحصیل برای 20000 هزار جوان بازمانده از تحصیل به دانشگاه­های خصوصی، موسسات تحصیلات عالی­خصوصی، انیستیتوت­های علوم صحی، تخنیکی و مسلکی، موسسات تربیه­معلم، مکاتب خصوصی، کورس­های زبان انگلیسی و کمپیوتر و مراکز ورزشی؛
 2. فراهم ساختن زمینه تداوی با تخفیف و یا به شکل رایگان برای 2000 جوان نیازمند و مستحق به شفاخانه­های خصوصی طرف قرارداد ؛
 3. مهیا کردن زمینه تداوی برای 1500 جوان معتاد به مراکز درمانی معتادان در مرکز و ولایت­های کشور؛
 4. غور و بررسی مشکلات 2000 جوان در مرکز و ولایت­های کشور؛
 5.  عرضه خدمات آگاهی دهی و آموزشی برای 1650 جوان در مرکز و تمام ولایت­های دیگر کشور؛
 6. راه­ اندازی 41 برنامه انکشافی در سراسر کشور؛
 7. تدویر چهار برنامه مسابقه­ذهنی میان جوانان در ولایت های لوگر، پروان، کاپیسا و لغمان؛
 8. تدویر 12 برنامه نقش جوانان در تقویت دموکراسی و تآمین حقوق بشر در 12 ولایت کشور؛
 9. راه­اندازی 10 برنامه نقش جوانان در تسریع روند صلح و تآمین امنیت در 10 ولایت کشور؛
 10. برگزاری 15 برنامه آگاهی­دهی به جوانان در مورد اضرار اعتیاد به مواد مخدر در 15 ولایت کشور؛
 11. امضا تفاهم­نامه همکاری با بیش از 50 نهاد فعال فرهنگی، اجتماعی و مدنی فعال در عرصه جوانان؛
 12. امضا قرارداد با بیش از 20 دانشگاه خصوصی، موسسه­های تحصیلات عالی، انسیتیتوت­های صحی و مسلکی، موسسه­های تربیه­معلم؛
 13. تدویر ده­ها برنامه  و ورکشاپ آموزشی، آگاهی دهی و مشورتی در همکاری با نهادهای فعال در بخش جوانان در مرکز و ولایت­های کشور؛
 14. تدویر ده­ها برنامه و کمپاین آگاهی­دهی در مورد اضرار اعتیاد به مواد مخدر در سراسر کشور؛
 15. برگزاری چندین برنامه در راستای محو خشونت علیه زنان؛
 16. نهایی سازی پلان عمل ملی جلوگیری از ازدواج­های زودهنگام و قبل از سن در همکاری با موسسه UNFPA و وزارت امور زنان؛

مشکلات:

 1. نبود امنیت در برخی از ولایت­ها روند زمانمند تطبیق برنامه­ها را به چالش مواجه ساخت و در ولایت ارزگان مانع تطبیق برنامه گردید.
 2. بودجه مصرفی برنامه­های انکشافی به وقت معین و به موقع در اختیار این اداره قرار نگرفت.
 3.  عدم شفافیت در روند تصفیه مصارف پولی برنامه­ها در مرجع مربوط در وزارت.

پیشنهادات:

 1.  شصت هشت در صد نفوس کشور را جوانان تشکیل میدهند و تا کنون عرضه خدمات مثمر و موثر  به آن­ها صورت نگرفته است. نظر به نیازمندی این قشر جهت ارتقای ظرفیت، بلند بردن سطح آگاهی و عرضه هرچه بهتر خدمات باید بودجه قابل ملاحظه از طرف اداره وزارت در این عرصه تخصیص داده شود.
 2. بودجه انکشافی از طرف وزارت مالیه باید به موقع در اختیار ادارات قرار داده شود تا مطابق زمانبندی پروژه تطبیق آن به سکتگی مواجه نگردد.
 3.  از آنجایکه چگونگی مصرف پول در ولایت­ها یک پروسه پیچیده دارد نیاز است تا ریاست محترم مالی و اداری از چگونگی مصرف آن و تهیه اسناد به کارمندان وزارت ورکشاپ آموزشی دایر نماید.

 

 

 

کارکردهای عمده طی سال 1395

اهداف برآورده شده­ی وظيفوی:

 • معرفی هزاران جوان بازمانده از تحصیل با تخفیف به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان بازمانده از تحصیل به شکل رایگان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی هزاران جوان بازمانده از تحصیل با تخفیف به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان بازمانده از تحصیل به شکل رایگان به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی هزاران جوانان محروم از تعلیم با تخفیف و به شکل رایگان به مراکز آموزشی خصوصی زبان انگلیسی، کامپیوتر، تکنالوژی معلوماتی، انترنت و شبکه­های اجتماعی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان علاقمند و نجات یافته از اعتیاد با تخفیف و به شکل رایگان به مراکز ورزشی خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان نیازمند با تخفیف و به شکل رایگان به مراکز آموزشی فنی و حرفوی خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان با تخفیف و به شکل رایگان به شفاخانه­ها و لابراتوارهای خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان معتاد به شکل رایگان به مراکز تداوی اعتیاد خصوصی طرف قرارداد؛
 • معرفی هزاران جوان علاقمند به آموزش­های ( حقوقی، مدنی، برنامه نویسی، طرح نویسی، پروپوزال نویسی، مدیریت، پلان­گذاری، گزارش نویسی، رهبری، مسایل انتخابات، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق شهروندی و سایر مسایل حقوقی و مدنی) نهادهای مدنی، اجتماعی و فرهنگی طرف قرارداد؛
 • معرفی صدها جوان تحصیل یافته بیکار به نهادهای کاریابی دولتی و خصوصی همکار؛
 • معرفی ده­ها جوان متخلف به مراکز اصلاحی و تربیتی طرف قرارداد؛
 • ثبت صدها نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی فعال در زمینه جوانان در مركز و ولایت­های كشور؛
 • انعقاد قرارداد همکاری با مؤسسات تحصيلات عالی و نيمه عالی خصوصی در مركز و ولایت­های کشور؛
 • انعقاد قرارداد با نهادهای ورزشی خصوصی به منظور معرفی جوانان نيازمند و همچنان جوانانی که اعتیاد خود به مواد مخدر را ترک کرده اند؛
 • انعقاد قرارداد همکاری با نهادهای صحی برای معرفی جوانان بی بضاعت و نیازمند؛
 • راه اندازی برنامه­ها و كارگاه­ها ( ورکشاپ­ها)ی آموزشی و آگاهی­دهی در مورد اضرار مواد مخدر و مسایل صحی؛

فعاليت­های وظيفوی اجرا شده:

الف. بخش آموزشی

 1. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود دوازده (12) مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی به منظور معرفی جوانان بازمانده از تحصیل برای ادامه تحصیل تا دوره لسانس با قبول تخفیف و بعضاً رایگان.
 2. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود هیجده (18) مؤسسه تحصیلات نیمه عالی خصوصی به منظور معرفی جوانان بازمانده از تحصیل برای ادامه تحصیل دو ساله با قبول تخفیف و بعضاً رایگان.
 3. معرفی حدود هفت هزار (7000) جوان بازمانده از تحصیل به صورت تخفیف و رایگان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد.
 4. معرفی حدود سه هزار (3000) جوان بازمانده از تحصیل به صورت تخفیف و رایگان به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد.
 5. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود ده (10) مرکز فنی و حرفوی خصوصی به منظور معرفی جوانان به صورت تخفیف و رایگان برای یادگیری مهارت­های فنی و حرفوی.
 6. معرفی حدود هزار و پنج­صد (1500) جوان به مراکز فنی و حرفوی خصوصی طرف قرارداد به منظور فراکیری مهارت­های فنی و حرفوی.
 7. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود هیجده (18) نهاد ورزشی خصوصی به منظور معرفی جوانان به صورت تخفیف.
 8. معرفی حدود دو صد (200) جوان به نهادهای ورزشی خصوصی طرف قرارداد به منظور یادگیری مهارت­های ورزشی.
 9. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود شانزده (16) مرکز تکنالوژی معلوماتی خصوصی به منظور معرفی جوانان با قبول تخفیف و بعضاً رایگان.
 10. معرفی حدود پنج­صد (500) جوان به مراکز تکنالوژی معلوماتی طرف قرارداد برای یادگیری برنامه­های کامپیوتر، زبان انگلیسی، برنامه­های تکنالوژی معلوماتی و برنامه­های سخت افزاری و نرم افزاری.
 11. برگزاری محفل تقدیر از موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی  خصوصی همکار معینیت امور جوانان.
 12. برگزاری محفل تقدیر از ورزشکاران مدال­آور و افتخار آفرین کشور.
 13. برگزاری محفل تجلیل از فراغت حدود دو صد (200) جوان از مرکز فنی و حرفوی کابل بریشنا.
 14. تدوین و تنظیم طرح ایجاد استدیوم ورزشی در 34 ولایت کشور.

ب. بخش مصونیت

 1. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود پانزده (15) نهاد مدنی، اجتماعی و فرهنگی فعال در بخش جوانان به منظور معرفی جوانان به برنامه­های آموزشی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، دادخواهی و مشارکتی.
 2. معرفی حدود پنج­صد (500) جوان به برنامه­های آموزشی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، دادخواهی، مشارکتی، خدماتی، ورکشاپ­ها، سمینارها، کنفرانس­ها و همایش­های نهادهای طرف قرارداد.
 3. انعقاد و امضاء قرارداد همکاری با حدود ده (10) شفاخانه و لابراتوار خصوصی به منظور معرفی جوانان بی بضاعت و نیازمند تداوی با قبول تخفیف و بعضاً رایگان.
 4. معرفی حدود یک هزار (1000) جوان بیمار و در عین حال بی بضاعت و نیازمند به تداوی به شفاخانه­ها و لابراتوارهای طرف قرارداد به صورت تخفیف و رایگان.
 5. شناسایی حدود سی (30) مرکز تداوی اعتیاد در کابل و ایجاد همکاری میان آن­ها و معینیت امور جوانان.
 6. معرفی حدود دو صد (200) جوان معتاد به مراکز تداوی اعتیاد همکار این اداره در کابل.
 7. شناسایی حدود صد و هفتاد و هشت (178) مرکز تداوی اعتیاد در سی و سه (33) ولایت دیگر کشور و ایجاد همکاری میان آن­ها و معینیت امور جوانان.
 8. معرفی حدود سه صد (300) جوان معتاد به مراکز تداوی اعتیاد همکار این اداره در ولایت­های کشور.
 9. توزیع حدود پنج­هزار (5000) کارت خدمات صحی به جوانان به منظور معرفی آن­ها به مراکز صحی طرف قرارداد این اداره.
 10. توزیع حدود ده دهزار (10000) کتاب آموزشی و مجله معلوماتی راجع به اضرار مواد مخدر برای صد (100) نهاد اجتماعی، فرهنگی و مدنی همکار معینیت امور جوانان به منظور برگزاری برنامه­های آموزشی و آگاهی­دهی در مورد جلوگیری از رو آوردن جوانان به اعتیاد.
 11. شناسایی بیش از ­صد و پنجاه (150) نهاد فعال در حوزه اعتیاد زدایی و ایجاد همکاری با آن­ها.
 12. برگزاری کنفرانس یک روزه راجع به ( ارائه خدمات صحی و درمانی تخفیف دار به جوانان) به همکاری لابراتوار خصوصی بیوتیک.
 13. معرفی حدود هزار و پنج­صد (1500) جوان دختر و پسر در کابل پایتخت و ده (10) ولایت دیگر کشور به برنامه­های آموزشیِ که در مورد پیشگیری، مهار و درمان اعتیاد از سوی مؤسسه کلمبوپلان و مؤسسه سیاره برگزار شده بود.
 14. ثبت حدود چهار صد (400) نهاد اجتماعی، فرهنگی و مدنی فعال در بخش جوانان در کابل و ولایت­های کشور و ایجاد همکاری میان آن­ها و معینیت امور جوانان.
 15. تدوین و تنظیم حدود سی (30) طرح پیشنهادی راجع به رفع مشکلات مختلف جوانان و سپردن آن به ادارات دولتی و غیر دولتی به منظور اجرایی شدن آن­ها.
 16. معرفی حدود پنجاه (50) جوان متخلف و قانون شکن به مراکز تربیتی و اصلاحی به منظور تربیت مجدد و بازگشت به جامعه.
 17. سه طرح در بخش ( اعتیاد زدایی، جلوگیری از مهاجرت جوانان و مبارزه با انحرافات جوانان) تدوین، تنظیم و نهایی و به ادارات دولتی و خصوصی مسئول تحویل داده شده است.
 18. با سه نهاد ( موسسه مسلم هندز انترنشنل، موسسه صحی و انکشافی برای جوانان و موسسه پارسا) قرارداد همکاری انعقاد و امضاء شده است.
 19. از حدود سی (30) نهاد اجتماعی، فرهنگی و مدنی همکار این اداره گزارش فعالیت دریافت شده است.
 20. حدود پنجاه (50) جوان به منظور فراگیری آگاهی­های حقوقی و دادخواهی به موسسه صحی و انکشافی معرفی شده است.
 21. حدود پنجاه (50) جوان به منظور شرکت در برنامه­ای ( نظرخواهی در مورد اعتماد سازی نسبت به انتخابات) به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده است.
 22. حدود بیست (20) نهاد اجتماعی و مدنی فعال در بخش جوانان جهت دریافت وجه مالی (فند) به موسسه کلمبوپلان معرفی شده است.
 23. مسئولان و معاونان حدود بیست (20) نهاد اجتماعی و مدنی فعال در بخش جوانان به منظور فراگیری آموزش­های لازم در مورد صلح و حل منازعه به انستیتوت صلح آمریکا برای افغانستان (USIP) معرفی شده است.
 24. تدوین و تنظیم طرح ایجاد ( انستیتوت ملی جوانان) در 34 ولایت کشور
 25. تدوین و تنظیم طرح ایجاد (مرکز فنی و حرفوی اختصاصی جوانان) در 34 ولایت کشور
 26. برگزاری محفل تقدیر از جوانان نخبه­ی فعال در زمینه مسایل مدنی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی.
 27. تدوین و تنظیم حدود سی و پنج (35) طرح دیگر در زمینه­های چون معیاری سازی نصاب تعلیمی مکاتب،  برگزاری عروسی­های دسته جمعی، شناسایی مشکلات تعلیمی و تحصیلی جوانان در مکاتب و دانشگاه­ها، برگراری برنامه­های آموزشی و آگاهی­دهی در مورد اضرار مواد مخدر، برگزاری محافل فرهنگی در بین جوانان، آشنایی جوانان با قوانین نافذه کشور، برجسته کردن نقش جوانان در روند صلح، سهیم سازی جوانان در روند تحقق دموکراسی، مشارکت جوانان در تأمین حقوق بشر، مشارکت جوانان در تأمین حقوق زن، سهیم کردن جوانان در تأمین امنیت، برجسته کردن نقش جوانن در تقویت جامعه مدنی، سهم­گیری جوانان در سلامت و شفافیت انتخابات، راه اندازی مسابقات ذهنی در بین جوانان، راه اندازی ورکشاپ­های آموزشی در زمینه نقش جوانان در تأمین امنیت و همینطور در سایر مسایل مربوط به جوانان.
 28. تدوین و تنظیم طرح ایجاد مرکز اصلاحی جوانان در 34 ولایت کشور.
 29. تدوین و تنظیم طرح ایجاد پارک سالم در 34 ولایت کشور.
 30. تدوین و تنظیم طرح ایجاد خانه فکر جوانان در 34 ولایت کشور.
 31. تدوین و تنظیم طرح ایجاد شورای جوانان خلاق در 34 ولایت کشور.
 32. تدوین و تنظیم طرح ایجاد کار آفرینی در 34 ولایت کشور.
 33. تدوین و تنظیم طرح ایجاد مرکز درمانی معتادان در 34 ولایت کشور.
 34. تدوین و تنظیم طرح ایجادمرکز مشاوره خانواده در 34 ولایت کشور.
 35. تدوین و تنظیم طرح ایجاد صندوق تعاونی در 34 ولایت کشور.
 36. تدوین و تنظیم طرح ایجاد دیتابس نهادهای اجتماعی و مدنی فعال در زمینه جوانان.
 37. تدوین و تنظیم طرح ایجاد دیتابس شکایات جوانان.
 38. تدوین و تنظیم طرح ایجاد ( وزارت جوانان و انکشاف مهارت­ها).
 39. تدوین و تنظیم طرح کاریابی و اشتغال­زایی برای جوانان تحصیل یافته، متخصص و دارای مهارت­های فنی و حرفه­ای.
 40. تدوین و تنظیم طرح برنامه مشکل­زدایی از زندگی جوانان.
 41. تدوین و تنظیم برنامه­های پنج­ساله ریاست مصونیت و آموزش جوانان.
 42. تدوین و تنظیم طرح بودجه برنامه­های پنج­ساله ریاست مصونیت و آموزش جوانان.
 43. تدوین و تنظیم برنامه­های سال 1395 ریاست مصونیت و آموزش جوانان.
 44. تدوین و تنظیم طرح بودجه برنامه­های سال 1395 ریاست مصونیت و آموزش جوانان.
 45. تدوین و تنظیم متن استراتژی ریاست مصونیت و آموزش جوانان برای سال­های 1394 تا 1398 خورشیدی.
 46. تدوین و تنظیم طرح ( جلوگیری از افزایش موج مهاجرت جوانان) و ارائه آن به ادارات مسئول ذی­ربط.
 47. تدوین و تنظیم طرح ( پیش­گیری از آغشته شدن جوانان به اعتیاد به مواد مخدر) و ارائه آن به ادارات مسئول ذی­ربط.
 48. زمنیه سازی برای شرکت حدود پنج­هزار (5000) جوان در تمام ولایت­های کشور در برنامه­های آموزشی مربوط به انتخابات پارلمانی مؤسسه امداد و انکشاف سریع (OFRD).
 49. معرفی هزاران جوان به آموزش­های حقوقی، صحی، دادخواهی و مسایل اجتماعی و اقتصادی.
 50. برگزاری پنج (5) برنامه آموزشی در مورد مسئولیت­های مدنی جوانان در پنج (5) ولایت کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار به همکاری مؤسسه امداد و انکشاف سریع (OFRD).
 51. تطبیق تمام موارد پلان صد روز اول ریاست مصونیت و آموزش جوانان در مطابقت با پلان صد روز اول معینیت امور جوانان که بر اساس پلان صد روز اول وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظیم شده بود.
 52. تطبیق تمام موارد پلان صد روز دوم ریاست مصونیت و آموزش جوانان در مطابقت با پلان صد روز دوم معینیت امور جوانان که بر اساس پلان صد روز دوم وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظیم شده بود.
 53. تطبیق تمام موارد پلان صد روز سوم ریاست مصونیت و آموزش جوانان در مطابقت با پلان صد روز سوم معینیت امور جوانان که بر اساس پلان صد روز سوم وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظیم شده بود.
 54. برگزاری پنج (5) برنامه آموزشی راجع به مسئولیت­های مدنی جوانان در پنج (5) ولایت (کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار) مطابق پلان صد روز اول این ریاست.
 55. ارائه آموزش­های اصلاحی برای جوانان در سه (3) ولایت ( کابل، هرات، و کندهار).
 56. برگزاری سمینار علمی با حضور علما به منظور برجسته کردن نقش جوانان در کاهش کشت، قاچاق، حمل و نقل و استفاده مواد مخدر مطابق پلان صد روز اول این ریاست.
 57. اجرای طرح آموزشی ( مشارکت جوانان در نهادهای جامعه مدنی).
 58. حمایت معنوی و اداری از حدود صد (100) نهاد اجتماعی و مدنی در ادارات دولتی.
 59. نظارت از فعالیت­های نهادهای آموزشی، تحصیلی، فنی و حرفوی، ورزشی، تکنالوژی معلوماتی، صحی و مدنی طرف قرارداد معینیت امور جوانان.
 60. دریافت گزارش از نهادهای مدنی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی طرف همکاری معینیت امور جوانان.
 61. رسیدگی به مشکلات و دعاوی حقوقی جوانان از طریق گرفتن وکیل مدافع برای آن­ها.
 62. کاریابی و اشتغل­زایی برای صدها جوان تحصیل یافته و متخصص در ادارات دولتی، مؤسسات ملی، مؤسسات منطقه­ی و مؤسسات بین­المللی.

 

 

دستاوردها و نتايج حاصله از اجرآت:

 • فراهم سازی زمینه تحصیل برای حدود ده­هزار (10000) جوان نيازمند به موسسات تحصيلات عالی و نيمه عالی خصوصی با تخفيف بیست تا هشتاد درصد (20 تا 80%) و نيز به طور رايگان.
 • رفع مشكلات حدود دو صد (200) محصل مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد.
 • مساعد کردن زمینه یادگیری مهارت­های فنی و حرفوی برای حدود دو هزار (2000) جوان با تخفیف و نیز رایگان.
 • فراهم کردن زمینه فراگیری مهارت­های ورزشی برای حدود پنج­صد (500) جوان علاقمند به ورزش با تخفیف و نیز رایگان.
 • فراهم کردن زمینه یادگیری تکنالوژی معلوماتی برای حدود چهارصد (400) جوان با تخفیف و نیز رایگان.
 • مساعد کردن آگاهی حقوقی، مدنی، مسایل انتخابات، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای حدود سه هزار (3000) جوان به صورت رایگان.
 • فراهم کردن زمینه خدمات صحی برای حدود هزار (1000) جوان با تخفیف و نیز رایگان.
 • ایجاد ارتباط کاری با حدود دو صد (200) مرکز تداوی اعتیاد در کابل و ولایت­های کشور.
 • فراهم کردن زمینه تداوی حدود هزار و دو صد (1200) جوان معتاد به شکل رایگان.
 • فراهم کردن زمینه دسترسی ده هزار (10000) جوان به آگاهی و معلومات لازم در مورد اضرار مواد وخدر.
 • مساعد کردن زمینه دسترسی دو هزار (2000) خانوده به آگاهی و معلومات لازم در مورد اضرار مواد مخدر.
 • ایجاد رابطه همکاری با بیش از پنج­صد (500) نهاد اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و مدنی فعال در بخش جوانان.
 • مساعد کردن زمینه دسترسی چهار هزار (4000) جوان به آگاهی و معلومات لازم در مورد مسایل انتخابات.
 • فراهم کردن زمینه دسترسی صد (100) جوان به آموزش­های مربوط به صلح و حل منازعه.
 • روی دست داشتن حدود هفتاد (70) طرح در مورد مشکلات مختلف جوانان.

 

طرح های انکشافی ریاست مصونیت وآموزش معینیت امورجوانان

            عنوان                                                                   صفحه

 1. بخش ورزشی.................................................................................................................................................2
 2. بخش آگاهی عامه........................................................................................................................................5
 3. بخش آموزشی(آموزش کمپیوتر، آموزش زبانهای خارجی، کنفرانس ها، سمینارها، ورکشابها)....................................8
 4. بخش محیط زیست وحقوق بشر....................................................................................................................12
 5. بخش خدمات وآگاهی های صحی..................................................................................................................13
 6. بخش فنی و حرفوی..............................................................................................................................................14
 7. بخش زنان، صحت وآموزش ................................................................................................................ ........14
 1. بخش ورزشی

بودجه تخمینی

محل تطبیق

دست آوردها

هدف برنامه

نام برنامه

شماره

1632000

در مرکز 34 ولایت

 1. ارتقاء ظرفیت برای جوانان
 2. آگاهی حاصل نمودن جوانان از ارزش واهمیت ورزش درزندگی جوانان
 3. سمت وسو دادن جوانان که نیروی فعال اجتماع می باشند

بلند بردن سطح آگاهی جوانان درمورد ارزش واهمیت ورزش درزندگی شخصی اجتماعی

ورکشاپ آگاهی دهی جوانان از نقش و اهمیت ورزش در زندگی اجتماعی

 1.  

450000

در مرکز 15 ولایت

 1. تقدیر وتشویق جوانان ورزشکار
 2. تشویق دیگرجوانان به ورزش
 3. معرفی ورزشکاران به جامعه
 4. ترویج حس وطن دوستی بین جوانان

تشویق جوانان ونوجوانان به ورزش وبوجود ومعرفی ورزشکاران به ملت

برنامه تقدیر از ورزشکاران  که دست آورد ملی و بین المللی دارند

 1.  

360000

بری 18 ولایت

 1. سطح آگاهی مدیریتی مربیون بلند خواهد رفت
 2. سلوک و رفتارجوانان را کنترول نموده شیوه های بهتر و موثر استفاده می گردد
 3. درنتیجه تطبیق آن از بروزبسیاری حوادث ناگوارجلوگیری خواهد

مدیران ورزش ومربیون ورزشی با فراگیری این بخش بهترمی توانند جوانان را در راستای انسجام و تشویق و کنترول آنان مفید و با ارزش خواهد بود

ورکشاپ مدیریت و رهبری برای مربیون ورزش

 1.  

720000

برای 18 ولایت

 1. مشکلات جوانان بررسی شده و ازتکرار آن جلوگیری به عمل می آید
 2. مسولین و ورزشکاران متوجه کمبودات ونواقص کار خود می گردند
 3. می توان بنا به مشکلات راه حل ها وپلان قوی تر ورزشی برای مربیون و ورزشکاران پیشنهاد کرد

بررسی و تحقیق درمورد مشکلات فراراه جوانان ورزشکار و سنجش راه حل ها برای آن

کنفرانس تحقیقی مشکلات ورزشکاران درمرکز و ولایات

 1.  

350000

کابل، هرات، بلخ، کاپیسا،پروان ، نیمروز، بامیان و دایکندی

 1. برای جوانان مصروفیت سالم ومفید ایجاد می گردد
 2. ازهرگونه مخدرات وناهنجاریهای اجتماعی محافظت می گردند
 3. قوه جسمی وروحی و روحیه همدیگرپذیری در چوکات رقابت سالم بین جوانان بوجود می آید
 4. جلوگیری از رفتن جوانان به صفوف مخالفین و حس وطن دوستی و ملی شدن را به وجود می آورد.

بلند بردن سطح قوه جسمی وروحی جوانان و معیاری ساختن و نهادینه ساختن فعالیت های ورزشی جوانان و شناسایی استعداد های نهفته جوانان

ایجاد تیم فوتبال( دختران وپسران)

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

500000

در مرکز 10 ولایت

 1. ایجاد روحیه همدیگرپذیری وحس ملی شدن و وطن پرستی دربین جوانان
 2. داشتن جامعه سالم با قوه ونیروی فعال
 3. بلند بردن سطح بازی جوانان تا در رقابهای جهانی بتوانند بدرخشند

بلند بردن قوه فیزیکی و روحی جوانان و تضمین سلامتی جوانان و شناسایی استعداد های نهفته جوانان ومعرفی به نهاد های مربوطه جهت تقویت و تشویق جوانان به ورزش

ایجاد تیم فوتسال( دختران وپسران)

 1.  

220000

در کابل، هرات،قندهار بلخ، دایکندی

 1. برای جوانان مصروفیت سالم ومفید ایجاد می گردد
 2. ازهرگونه مخدرات وناهنجاریهای اجتماعی محافظت می گردند
 3. قوه جسمی وروحی و روحیه همدیگرپذیری در چوکات رقابت سالم بین جوانان بوجود می آید
 4. جلوگیری از رفتن جوانان به صفوف مخالفین و حس وطن دوستی و ملی شدن را به وجود می آورد

تشویق جوانان ونوجوانان به ورزش آسان و سبک که اجرای آن با حد اقل وسایل وجای کم صورت میگیرد ویکی از پرطرفدارترین ورزش درکشورمی باشد

ایجاد تیم والیبال

 1.  

378000

در پکتیا، پکتیکا، کنر، نورستان، هلمند، قندهار و خوست

 1. حس وطن دوستی وایجاد روحیه وحدت ملی بین جوانان
 2. تضمین سلامت ،صحت جوانان
 3. پیدان نمودن استعدادهای برتر از بین جوانان

شناسایی چهره ها و استعدادهای نهفته جوانان و تشویق جوانان به این رشته جهت رقابت های سالم منطقوی و جهانی

ایجاد تیم کرکت

 1.  

192000

در کابل، بلخ، هرات، نورستان

 1. تضمین سلامتی جسمی و روحی جوانان
 2. ایجاد روحیه رقابت سالم وهمپذیری بین جوانان
 3. نهادینه شدن ورزش بین جوانان

تقویت روحی وجسمی جوانان و نهادینه شدن ورزش بین جوانان

ایجاد تیم هندبال

 1.  

2940000

کابل، هرات، بامیان، دایکندی، بلخ، پروان، پنجشیر

 1. مبارزه با آلودگی هوا و استفاده از وسیله مناسب جهت نقل وانتقال
 2. تضمین سلامت شخص و مبارزه با آلودگی هوا
 3. آماده ساختن جوانان به رقابتهای منطقوی وجهانی این رشته

تشویق جوانان به رقابت های سالم ورزشی با معیارهای جهانی وتقویت فیزیکی و روحی جوانان

ایجاد تیم بایسکل رانی ( دختران وپسران)

 1.  

172000

کابل، بغلان، هرات، جوزجان

 1. حس وطن دوستی وایجاد روحیه وحدت ملی بین جوانان
 2. تضمین سلامت ،صحت جوانان
 1. پیدان نمودن استعدادهای برتر از بین جوانان

تقویت جسمی و روحی جوانان وهمچنان شناسایی استعدادهای نهفته جوانان

ایجاد تیم تنس( دختران وپسران)

 1.  

1190000

در سطح تمامی ولایت

 1. ایجاد روحیه همدیگرپذیری وحس ملی شدن و وطن پرستی دربین جوانان
 2. داشتن جامعه سالم با قوه ونیروی فعال
 3. بلند بردن سطح بازی جوانان تا در رقابهای جهانی بتوانند بدرخشند

بلند بردن توانایی های فیزیکی و روحی جوانان و نهادینه شدن دوش که مادرتمامی ورزش ها می باشد بین جوانان و نوجوانان

 

ایجاد تیم دوش( دختران وپسران)

 1.  

150000

درکابل، لوگر، پنجشیر، میدان وردک

 • ترویج روحیه رقابت سالم و روحیه همدیگرپذیری
 • تضمین روحیه سالم همدیگرپذیری وحس وطن دوستی
 • پرنمودن اوقات فراغت سالم بین جوانان

تقویت روحی وجسمی جوانان و نهادینه شدن ورزش بین جوانان

 

ایجاد تیم تکواند( دختران وپسران)

 1.  

260000

درکابل، لوگر، میدان وردک، غزنی،با میان، هرات

 1. تضمین سلامتی جسمی و روحی جوانان
 2. ایجاد روحیه رقابت سالم وهمپذیری بین جوانان

نهادینه شدن ورزش بین جوانان

شناسایی چهره ها و استعدادهای نهفته جوانان و تشویق جوانان به این رشته جهت رقابت های سالم منطقوی و جهانی

ایجاد تیم موی تای ( دختران وپسران)

 1.  

260000

کابل، کاپیسا، پروان، سمنگان، جوزجان، سرپل، فاریات، تخار،

 1. ترویج روحیه رقابت سالم و روحیه همدیگرپذیری
 2. تضمین روحیه سالم همدیگرپذیری وحس وطن دوستی بین جوانان
 3. پرنمودن اوقات فراغت سالم بین جوانان

تقویت جسمی و روحی جوانان وهمچنان شناسایی استعدادهای نهفته جوانان

ایجاد تیم پهلوانی

 1.  

315000

در کابل، پنجشیر، غزنی، بلخ، هرات، بدخشان،

 1. داشتن جوانان سالم ونیرومند با اراده مستحکم و نهادینه شدن ورزش بین جوانان
 2. تضمین سلامت روح وجسم جوانان
 3. معرفی ارتفاعات کشوربه ملت وجهانیان

تشویق جوانان به شناسایی هرچه بیشتر ارتفاعات کشورو معرفی آنها به مردم دیگر دنیا وتشویق توریز به کشور

ایجاد تیم کوهنوردی

 1.  

 

سراسر کشور

 • ترویج روحیه رقابت سالم و روحیه همدیگرپذیری
 • تضمین روحیه سالم همدیگرپذیری وحس وطن دوستی
 • پرنمودن اوقات فراغت سالم بین جوانان

تقویت روحی وجسمی جوانان و نهادینه شدن ورزش بین جوانان

ایجاد تیم بوکس(دختران وپسران)

 1.  

 

 

 • ترویج روحیه رقابت سالم و روحیه همدیگرپذیری
 • تضمین روحیه سالم همدیگرپذیری وحس وطن دوستی
 • پرنمودن اوقات فراغت سالم بین جوانان

تقویت روحی وجسمی جوانان و نهادینه شدن ورزش بین جوانان

 

ایجاد تیم (پرورش اندام، پاورلفتینگ) دختران وپسران

 1.  

ده میلیون و هفت صد و بیست هزار (10720000) افغانی

 

ترویج و گسترش ورزش در بین جوانان

تضمین سلامت جسمی و روانی جوانان

ایجاد جمنازیوم ورزشی

 1.  

2. بخش آ گاهی عامه

۲۶۰۰۰۰

کابل کاپیسا و میدان وردک

به وجود آمدن ثبات عمومی در سراسر کشور و در نتیجه کاهش مهاجرت جوانان به خارج از کشور و افزایش اعتماد میان دولت و مردم

جلوگیری از مهاجرت سیل آسای جوانان

سیمنار آسیب شناسی مهاجرت جوانان به خارج از کشور در مرکز و هفت زون

 1.  

30000 هزار دالر

 

تضمین سلامت و شفافیت انتخابات

کاهش تخلفات و نارسایی انتخاباتی

نقش جوانان در سلامت و شفافیت انتخابات

 1.  

475000

کابل ننگرهار هرات بلخ پنجشیر

بلند بردن سطح آگاهی و شناخت جوانان از گنجینه های تاریخی و افتخارات افغانستان

آگاهی دهی  به جوانان در رابطه به محققین و تاریخ نگاران کشور

تشویق جوانان به تالیفات و تحقیقات علمی جهت شناسایی نخبگان گذشته کشور در بستر تاریخ

 1.  

60000

کابل، جلال آباد، بدخشان، مزار شریف و هرات

 1. جوانان باید خود را در سرنوشت کشور به عنوان یک قشر شامل دیده و در تامین عدالت از خود کنش عملی نشان دهند

تفهیم مسوولیت جوانان در آینده کشور

نقش جوانان در ترویج عدالت

 1.  

 

1100000

در هفت زون

 1. ایجاد انگیزه خودباوری و خودمحوری درمیان مردم نسبت به تاریخ کشور
 2. معرفی چهره های نشناخته تاریخی وفرهنگی که در تاریخ فرهنگی کشور ارزنده اند.

شناسایی ومعرفی چهرهای مطرح تاریخی وفرهنگی

راه اندازی برنامه  های فرهنگی و تاریخی ارزشمند

 1.  

280000

تما م شاراههای عمومی و مراکز ولایات

 1. توجه جوانان به گسترش و یا از بین بردن چنین موضوعات که در پیام ها تذکر داده میشود
 2. آگاهی عمومی مردم از چنین رویکرد های به خاطر تشویق و از بین بردن موضوعات مختلف شامل پیام

جهت ایجاد شوق و انگیزه در میان جوانان و برازنده کردن نقش آنها

نصب بیلبودها

25

یک میلیون (1000000) افغانی

در مرکز و ولایت ها

استفاده از مهارت¬های ابتکارانه و خلاقانه جوانان در راستای توسعه و انکشاف کشور

سهیم سازی جوانان در روند پیشرفت کشور

ایجاد شورای جوانان خلاق

26

دوازده میلیون (12000000) افغانی

1396

برقراری نظم و امنیت اجتماعی در جامعه

پیش گیری از رو آوردن جوانان به تخلفات، جرایم و جنایات

ایجاد مرکز اصلاح جوانان

27

هشت صد هزار (800000) افغانی

1396

تثبیت هویت جمعی جوانان و افزایش وطن دوستی و مسوولیت پذیری در بین جوانان

افزایش آگاهی جوانان نسبت به فرهنگ و ارزش های اجتماعی  کشور

اجرای برنامه های فرهنگی در بین جوانان

28

دو میلیون و پنجصد هزار (2500000) افغانی

1396

کاهش انحرافات اخلاقی و اجتماعی در بین جامعه

مبارزه با عنعنات ناپسند حاکم در زمینه ازدواج

برگزاری ازواج های دسته جمعی برای جوانان

29

پنج میلیون (5000000) افغانی

1396

پیش گیری از سرخوردگی و انزوای جوانان

ایجاد فضای آرامش بخش برای جوانان

ایجاد پارک تفریحی سالم

30

پنجصد هزار (500000) افغانی

1396

حل به موقع مشکلات جوانان

کسب آگاهی از مشکلات جوانان

ایجاد دیتابیس شکایات جوانان

31

250000هزار دالر

 

ارتقا سطح تفکر و اندیشه جوانان، کاهش انواع خشونت (جنگ، نزاع و نا امنی...)

آشنایی جوانان با شیوه تولید فکر و اندیشه

ایجاد خانه فکر جوانان

32

 

 

ایجاد امید در بین جوانان نسبت به زندگی و آینده

گسترش روحیه همکاری در بین جوانان

ایجاد صندوق تعاونی برای جوانان

33

15000هزار دالر

 

تسریع روند پیشرفت و ترقی کشور

توجه به نیروی انسانی جوان و صاحب مهارت

جلوگیری از مهاجرت جوانان به بیرون از کشور

34

50000هزار افغانی

 

حل چالش های کشور با توجه به کارهای جوانان در جامعه مدنی

همراه کردن جوانان با جامعه مدنی

نقش جوانان در تقویت جامعه مدنی

35

30000 هزار دالر

 

تضمین سلامت و شفافیت انتخابات

کاهش تخلفات و نارسایی انتخاباتی

نقش جوانان در سلامت و شفافیت انتخابات

36

 

 

 1. ترویج فرهنگ کتاب خوانی
 2. جلوگیری از پرسه زدن بی موجب جوانان در سایت های مبتذل
 3. ایجاد راهکار منظم جهت دسترسی جوانان به کتب مختلف

سازماندهی جوانان در جهت استفاده موثر از منابع دست داشته از جمع ترویج فرهنگ کتابخوانی

کتابخانه ملی انترنیتی جوانان

37

 

 

 • تشویق جوانان در امر تعلیم و تربیه
 • دسترسی جوانان به تولیدات رسانه و ارتباطات از راه دور

آگاهی دهی به جوانان جهت ایجاد زمینه مساعد گسترش سطح دانش و تجربه جوانان

تولید سلسله برنامه های ویدیویی آموزشی، فرهنگی، تفریحی و اجتماعی

38

 

 

 1. آشناسازی جوانان با فنون و مهارت های بهتر زندگی

 

تعلیم روش های بهزیستی

هفت باور برای موفقیت

39

یک میلیون (1000000) افغانی

در مرکز و ولایت ها

استفاده از مهارت های ابتکارانه و خلاقانه جوانان در راستای توسعه و انکشاف کشور

سهیم سازی جوانان در روند پیشرفت کشور

ایجاد شورای جوانان خلاق

40

پنج¬صد هزار (500000) افغانی

1396

عرضه خدمات بهتر برای جوانان

ایجاد هماهنگی میان معینیت امور جوانان و نهادهای اجتماعی و مدنی فعال در بخش جوانان

ایجاد دیتابیس نهادهای اجتماعی و مدنی فعال در بخش جوانان

41

پنج میلیون (5000000) افغانی

1396

پیشگیری از سرخوردگی و انزوای جوانان

ایجاد فضای آرامش بخش برای جوانان

ایجاد پارک تفریحی سالم

42

 

 

 

ایجاد امید در بین جوانان نسبت به زندگی و آینده

گسترش روحیه همکاری در بین جوانان

ایجاد صندوق تعاونی برای جوانان

43

15000هزار دالر

 

تسریع روند پیشرفت و ترقی کشور

توجه به نیروی انسانی جوان و صاحب مهارت

جلوگیری از مهاجرت جوانان به بیرون از کشور

44

50000هزار افغانی

 

حل چالش های کشور با توجه به کارهای جوانان در جامعه مدنی

همراه کردن جوانان با جامعه مدنی

نقش جوانان در تقویت جامعه مدنی

45

 

 

 1. خلق ارزش
 2. توسعه مهارت های تکنولوژیک جوانان
 3. رشد ظرفیت های علمی جوانان

سازماندهی و شناسایی استعدادهای خلاق جوانان

ایجاد تولیدات قابل ارائه انترنیتی توسط جوانان برای جوانان

46

 

 

 

 

 

 

 1.  

180000

کابل

1ـ استفاده سالم ازانترنت برای جوانان ونوجوانان فراهم میشود.

2ـ جلوگیری ازضیاع وقت جوانان.

فراهم سازی زمینه آموزش واستفاده سالم ازانترنت برای جوانان

ایجاد انترکلپ رایگان برای جوانان

47

پنجصد هزار افغانی (500000) افغانی

1396

حل چالش های تعلمیی و تحصیلی جوانان

ارایه راهکارهای علمی برای رفع مشکلات تعلیمی و تحصیلی جوانان

برگزاری سینمارهای علمی  در مورد بررسی مشکلات تعلیمی و تحصیلی جوانان

48

 

 

 1. تربیه نسل شجاع و سخندان غرض ابراز نظر
 2. جلوگیری از تداوم اکثریت خاموش با تربیه فنون بیان

تقویت حس خودباوری جوانان از طریق بیان ایده ها و ارزش گذاری به آنها

قدرت و فن بیان

49

600000000

شش صد میلیون

کابل و ولایت های دیگر کشور

 1. ایجاد زمینه ادامه تحصیل برای جوانان نخبه که به طبقه پایین جامعه تعلق داشته و امکانات ادامه درس را ندارند.
 2. فراهم سازی زمینه تحصیل برای جوانان بازمانده از تحصیل

گسترش سطح سواد و تحصیل در کشور

طرح فراهم سازی زمینه تحصیل برای پنج 5000 هزار جوان

 

50

 

 

 1. آموزش روشهای ارتباط
 2. تبارز شخصیتی جوانان از طریق تامین ارتباطات موثر

توانمند سازی جوانان

سیمنار ارتباطات، موفقیت و قدرت بی پایان

51

500000 هزار افغانی

 

 1. آشنا ساختن جوانان با فنون اداره و مدیریت
 2. آموزش فن رهبری
 3. آموزش برنامه نویسی و پلان گذاری برای جوانان

تربیه کارمندان ماهر غرض کار در دولت

ایجاد کورس های مدیریت، رهبری و پروپوزل نویسی

 

 

52

500000 افغانی

در کابل  و سه ولایت دیگر کشور

 1. تربیه جوانان جسور
 2. تقویت جرئت جوانان در ابراز نظریات شان
 3. تربیه جوانان توانمند و سخنور که بتوانند به نمایندگی از جوانان در مراجع مختلف حکومتی و غیر حکومتی از حقوق این قشر دفاع کنند

تقویه جرائت و روش ابراز نظر جوانان

ورکشاپ های آیین سخنرانی و فن بیان

53

10000هزار دالر

 

 1. آموزش زبان انگلیسی به عنوان ضرورت مبرم روز برای جوانان
 2. تسهیل روند فراگیری فنون تکنالوژیکی برای جوانان جهت رقابت با دنیا

تربیت متخصصان رشته زبان انگلیسی و تسهیل روند بکار گیری تکنالوژی در حیات روزمره جوانان

ایجاد مرکز زبان انگلیسی، کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی برای جوانان

54

190000هزار دالر

 

 1. تربیه نسل جوانان با ظرفیت
 2. تقدیم نمودن جوانان با پشت کار جهت خدمتگزاری به جامعه
 3. تربیه کارگران متخصص و ماهر برای آینده کشور

توانمند سازی جوانان از طریق ارایه خدمات مختلف آموزشی

ایجاد انیستیتوت ملی جوانان

55

155100

کابل

1ـبلندبردن مهارت های وظرفیت های تکنالوژیکی جوانان.

2ـ رشداقتصاد وثبات مارکیت کار.

3ـ جلوگیری ازمهاجرت های غیرقانونی درکشور.

ارایه خدمات آموزشی تکنالوژی نوین معلوماتی برای جوانان ونوجوانان

ایجاد مرکزآموزشی تکنالوژی معلوماتی

 

56

 

1100000

درهشت زون کشور

1ـ بلند بردن سطح آگاهی واستفاده سالم جوانان ازتکتالوژی معلوماتی.

زمینه سازی اشتغال زای برای جوانان درکشور.

آگاهی دهی کامل برای جوانان ازپشرفت های  تکنالوژی درجهان

برگزاری سمینارآکاهی دهی به جوانان ازاهمیت  تکنالوژی معلوماتی

57

۶۰۰۰۰

کابل

حاکمیت ارزش های اخلاقی در بین جوانان

تربیت سالم فرزندان

تدویر ورکشاپ آموزشی در رابطه به نقش مادر در تربیت فرزندان

58

۳۰۰۰۰

کابل

تشویق و تمجید از جوانان نخبه

نهادینه ساختن فرهنگ مکافات و مجازات در کشور

تقدیر از نهاد های فعال در بخش جوانان در مرکز

59

۵۰۰۰۰

کابل و پروان

بوجود آوردن فضای سالم اعتماد به نفس میان جوانان و مسولیت پذیری در بین جوانان

مسولیت پذیری جوانان در تمام امور زندگی

تدویر سیمنار آگاهی دهی پیرامون مسولیت های فردی و اجتماعی جوانان در جامعه در مرکز و ولایات

60

۷۰۰۰۰

در کابل و کاپیسا

آگاهی دهی به جوانان در رابطه به ارزش های مطالعه و بالا بردن ظرفیت های تعلیمی و تحصیلی آنان

ایجاد انگیزه در میان جوانان جهت مطالعه دوامدار

ترویج ارزش و اهمیت فرهنگ مطالعه در میان جوانان جهت تکامل ظرفیت های آنان و توسعه کشور

61

۷۵۰۰۰

ننگرهار و کابل

شناسایی مجموعه پدیده های که بر روند رشد اخلاقی و تربیتی فرد تاثیر مثبت دارد

ایجاد راهکار های مناسب جهت تربیت سالم نوجوانان و جوانان در جامعه

تدویر سیمنار آموزشی پیرامون مسایل اصلاحی و تربیتی جوانان

62

۴۹۰۰۰۰

هفت زون

به برگزاری چنین برنامه میزان خشونت علیه خانم ها کاهش پیدا میکند

محو پدیده شوم خشونت علیه زنان در کشور

تدویر ورکشاپ آسییب شناسی خشونت علیه زنان در مرکز و هفت زون

63

۲۶۰۰۰۰

کابل کاپیسا و میدان وردک

به وجود آمدن ثبات عمومی در سراسر کشور و در نتیجه کاهش مهاجرت جوانان به خارج از کشور و افزایش اعتماد میان دولت و مردم

جلوگیری از مهاجرت سیل آسای جوانان

سیمنار آسیب شناسی مهاجرت جوانان به خارج از کشور در مرکز و هفت زون

64

۴۹۰۰۰۰

در هفت زون

تشویش تمام اقشار جامعه جهت اشتراک در انتخابات و تعین سرنوشت به دست خود مردم

اشتراک جوانان در انتخابات و ایجاد یک دولت پایدار و پاسخگو به مردم

سیمنار آگاهی دهی پیرامون انتخابات و نقش جوانان در برگزاری آن (انتخابات ) در هفت زون

65

530000

کابل پنجشیر پروان لوگر میدان وردک ننگرهار لغمان

سهم ساختن جوانان در بازسازی و نوسازی در تمام عرصه های آبادانی کشور

راهکار های برای سهم و اشتغال جوانان در بازسازی افغانستان وجود دارد به طور نمونه ایجاد روحیه ، یادگرفتن و کارکردن میان جوانان

تدویر ورکشاپ آگاهی دهی در رابطه به نقش جوانان در پروسه بازسازی و نو سازی کشور در مرکز و هفت زون

66

۲۴۵۰۰۰

مرکز و ولسوالی های کابل

آموزش ۶۰ جوان در مورد ارزش و مدیریت وقت

آګاه ساختن جوانان در مورد ارزش وقت

تدویر سینمار سه روز در مورد مدیریت زمان

67

250000

مرکز و ولسوالی های کابل

رشد فرهنگ خود محوری و خود باوری درمیان جوانان

ایجاد انگیزه خود باوری در جوانان

ورکشا‍پ اعتماد به نفس و تقویت آن

69

4-محیط زیست وحقوق بشر

۸۵۰۰۰

کابل و بلخ

پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلوده گی محیط زیست

حفاظت از اکوسیستم های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سو گذشته در محیط زیست

تدویر ورکشاپ آموزشی در رابطه به اضرار آلودگی محیط زیست

70

11000000یازده میلیون افغانی

ولایت کابل

 1. ایجاد فضای مصون غرض فراگیری درس و تعلیم برای طبقه اناث
 2. ایجاد حس آرامش و آسودگی برای خانواده ها که دختران شان درس میخوانند

رفع مشکلات طبقه اناث از جهت نداشتن خوابگاه

ایجاد لیلیه برای دختران

71

۹۰۰۰۰۰

در سطح کشور

بلند بردن سطح دانش و مهارت جوانان در رابطه به قانونین عمومی در کشور

بلند بردن سطع آگاهی جوانان از قانون نافذه کشور آگاه ساختن جوانان به اینکه قانون ستون فقرات جامعه است و آگاهی دهی به جوانان در رابطه به مساوات و برابری

برنامه آموزشی در رابطه به قوانین نافذه کشور،حقوق بشر حقوق اشخاص داری معلولیت ، داد خواهی و عدالت اجتماعی ،تساوی حقوقی جنسیتی (جندر)و رفع انواع تبعیض ،و حقوق زن

72

5-بخش صحی

شانزده میلیون و نه صد و پنجاه و چهار هزار (16954000) افغانی

1396

ریشه کن کردن اعتیاد و کاهش کشت مواد مخدر در کشور

کاهش و زدایش اعتیاد

ایجاد مرکز درمانی معتادان

73

160000 هزار دالر

 

ایجاد فکر و نظر بهتر با توجه به آموزش های روانی و یا تبدیل دید معتادان مواد مخدر نسبت به مواد مخدر

کاهش و زدایش اعتیاد از طریق روان درمانی

ایجاد مرکز روان درمانی برای جوانان

74

45000 هزار دالر

 

تضمین سلامت روحی و ثبات روانی جوانان و پیشگیری از بروز خشونت در جامعه

کاهش اختلافات خانوادگی

ایجاد مرکز مشاوره خانواده

75

5000000 پنج میلیون افغانی

کابل وولایت های کشور

ایجاز زمینه تداوی برای آن عده جوانان که توانایی پرداخت پول معالجه خویش را ندارند

عرضه خدمات به جوانان بی بضاعت

طرح تداوی دو 2000هزار جوان از طریق موسسات صحی به طور رایگان

76

710000

کابل هرات خوست ننگرهار، پروان، کاپیسا ، جوزجان، بلخ و بامیان

با آگاه ساختن افراد جامعه سطح شیوه این مرض کاهش می یابد وراههای مبارزه با آن آگاهی داده می شود

آگاهی ساختن تمام اقشار جامعه ازاضرار وعواقب وخیم مرض

تدویرسمینارآموزشی درباره اضرار مرض ایدز

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. فنی وحرفوی

320000هزار دالر

 

رونق دادن اقتصاد خانواده ها و رسیدن به خودکفایی اقتصادی

خودکفا سازی جوانان از طریق یادگیری فنون و حرفه های درآمد زا

ایجاد مرکز فنی و حرفوی

78

65000هزار دالر

 

پیش گیری از مهاجرت جوانان و پیوستن آنها به گروه های تبهکار

ایجاد اشتغال برای جوانان

ایجاد مرکز کارآفرینی

79

600000 هزار افغانی

کابل های کشور

 1. دریافت راه حل ها برای معضل بیکاری
 2. کمک به جوانان بی کار غرض دریافت وظیفه
 3. تعین ادرس های کاری و توظیف جوانان به اساس اصل شایسته سالاری در آنها

اشتغال زایی

طرح ایجاد فرصت های کاری برای جوانان

80

 

 

 1. کشف و پرورش استعدادهای رسانه جوانان و نوجوانان
 2. ایجاد فرصت کار برای جوانان

 

آموزش روند اجتماعی شدن جوانان با استفاده از روش های تبلیغی و تعلیمی توام با مسایل روانشناختی

تاسیس شبکه رادیو تلویزیونی از کودک تا جوان

81

 1. بخش زنان، صحت وآموزش

ده هزار دالرآمریکای

 

کاهش ازدواج های زودهنگام درسطح جامعه

هماهنگ کردن اقدامات ادارات مختلف دولتی وغیر دولتی در زمینه محو ازدواج های زودهنگام دختران

تدوین وتنظیم استراتیژی ملی ارتیاطات برای ازبین بردن ازدواج های زودهنگام دختران

81

سیصدوچهل هزار دالرآمریکایی

 

زمینه سازی زندگی بهتر وسالمتر برای دختران

آشنا کردن دختران با واقعیت های زندگی عینی

آموزش مهارتهای زندگی برای دختران جوان

 

دوصد هزاردالر آمریکایی

 

رسیدن به آینده بهتر وامیدوارکننده

بالابردن مهارتهای دفاع ازخود

ایجاد گروهای خودیاری جوانان(دختران وپسران)

 

سه صد هزار دالرآمریکایی

 

ایجاد مصونیت صحی برای جوانان

تضمین صحت وسلامتی جوانان

ارائه مشاورههای صحی برای جوانان(دختران وپسران)

 

دوصدوچهل هزار دالرآمریکایی

 

کاهش ازدواج های زودهنگام

ترویج آگاهی عمومی درزمینه اضرار ازدواج های زود هنگام دربین جامعه

برگزاری جلسات درمحلات، روستاها ونواحی برای از بین بردن ازدواج های زودهنگام

 

یکصد هزار دالرآمریکایی

 

کاهش ازدواج های زودهنگام

ترویج آگاهی عمومی درزمینه اضرار ازدواج های زود هنگام دربین جامعه

راه اندازی کمپاین سراسری برای ازبین بردن ازدواج های زودهنگام

 

یک صد هزار دالرآمریکایی

 

آگاه ساختن همه شهروندان ازپیامت های ازدواج های زود هنگام

ترویج وتبلیغ پیامت های منفی ازدواج های زودهنگام

استفاده از روش های مختلف پیام رسانی به منظور کاهش و از بین بردن ازدواج های زودهنگام

 

پنجاه هزار دالر آمریکایی

 

برخورداری دختران از نعمت سواد وتحصیل

کاهش بی سواد بین دختران جامعه

تشویق دختران برای رفتن به مکتب وپوهنتون

 

یک صد هزار دالرآمریکایی

 

علاقمند شدن والدین به تعلیم وتحصیل دختران

کاهش حساسیت های نسبت به تعلیم وتربیه دختران دربین والدین

تشویق والدین برای شامل سازی دختران خود درمکاتب ومراکز تعلیمی

 

پنجاه هزار دالر آمریکایی

 

از بین بردن موانع مالی دختران

تسهیل شرایط تعلیم وتحصیل برای دختران

حمایت مالی، آموزشی وتخنیکی ازتعلیم وتحصیل دختران

 

دوصد هزار دالرآمریکایی

 

از بین بردن فرهنگ ازدواج زود هنگام درجامعه

آگاه شدن همه افراد جامعه از زیانهای ازدواج زود هنگام دختران

بلند بردن سطح آگاهی افراد جامعه، والدین وجوانان درمورد ازدواج های زودهنگام ازطریق ابزارهای مختلف پیام رسانی

 

یک صد هزار دالرآمریکایی

 

از بین بردن فرهنگ ازدواج زود هنگام درجامعه

بسیج همه نهادهای مدنی واجتماعی برای مبارزه با فرهنگ ناپسند ازدواج های زود هنگام

حمایت مالی وتخنیکی از نهادهای جامعه مدنی بمنظور ارائه آگاهی به مردم درزمینه اضرار ازدواج های زود هنگام