ما مصمم هستيم تا با توجه به اهمیت و نقش جوانان در توسعه و پیشرفت جامعه در جهان و منطقه به طور عام و در افغانستان به طور خاص، ضمن حفظ کرامت انسانی و رعایت قوانین و مقررات و ارزشهای اسلامی، با ترغیب و تشویق و نوآوری در ارائه خدمات و توجه ویژه به استعدادهای درخشان و اندیشمندان جوان کشور، بستر مناسبی را برای ارتقا ظرفیتهای کاری و افزایش سطح کیفی و کمی خدمات فراهم آوریم.

Dr. Kamal Sadat

Dr. Kamal Sadat

جوانان عزیز بیائید مشترکاً در پیشرفت و عمران کشور سهم فعال گرفته و وجیبه ملی خویش را ادا نمائیم. معینیت امور جوانان جهت رشد و ارتقاء ظرفیت هدفمندانه شما قشر بالنده ی کشور تلاش های همه جانبه می نماید، پس بیایید دست بدست هم داده در تامین صلح و امنیت کشور نقش فعال داشته باشیم. معینیت امور جوانان جهت عرضه خدمات بهتر و موثر برای این قشر فعال جامعه برنامه های عملی و مهم را رویدست دارد و انشاالله عنقریب پالیسی ملی جوانان و استراتیژی تطبیقی آن در شرف تطبیق قرار میگیرد. معینیت امور جوانان در بخش تعلیم، صحت، سپورت، کاریابی و اشتغال سازی کار می کند. جوانان ما سرمایه های معنوی و قشر متحرک جامعه ما محسوب میگردند. ما تلاش عملی آینده ی درخشان و مطمئن را برای جوانان ما ترسیم می نمائیم. جوانان در هر کشور به نسبت داشتن توانائی های بالقوه و نیروی متحرک میتوانند آن کشور را در سطح اعلی و ترقی بکشانند، پس بیائید با حکومت خویش همکار بوده و مشترکاً به مشکلات سد راه فایق آئیم.

How we help

ما بنا داریم تا با استفاده از امکانات و تواناییهای موجود در ریاست مصونیت و آموزش جوانان در ترویج و بهبود کیفی فعالیتها و ارائه خدمات مناسب برای جوانان کشور در حوزۀ آموزش (عالی، حرفهای، فنی و مهارت شغلی)، درمان و اعتیاد زدایی، مشکل زدایی، اصلاح و باز پروری، ورزش و فناوری بکوشیم. همچنین این ریاست زمینههای لازم برای شرکت جوانان نخبۀ کشور در محافل آموزشی و مجامع علمی داخلی و خارجی و امکان استفاده از فرصتهای آموزشی و مطالعاتی کوتاه مدت و بلند مدت را فراهم نموده و نیز اقدام به برگزاری سمینارها، گارگاهها و نشستها و دعوت از اندیشمندان خارج از کشور و اساتید صاحب نظر به منظور افزایش دانش و ارتقا آگاهی جوانان کشور و بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مینماید.

CONTACT WITH US

Please fill the form to contact with us